Menighedsrådsmøde 3. maj 2016

Referat Menighedsrådsmøde d. 3. maj 2016 i Sognehuset kl. 19.00

Tilstede: Lars, Caspar, Knud, Jens Erik, Hans, Inger, ILT(ref.)

Fraværende: Karin

1) Indledning v/ Lars.

2) Godkendelse af dagsorden:
blev godkendt

3) Godkendelse og underskrift af referat fra MR-møde d. 16. marts. 2016. Godkendt og
underskrevet.

Orientering og evt. beslutning

4) Formanden:
Indkommen post: Pjecer fra Kirkeministeriet,
Caspar og ILT til møde i Flensborg om Stehende Heilige.
Møde i RAMS, materiale til Caspar.
Møde i regnskabsudvalget for de implicerede menighedsråd.
5) Kirkeværge:
Kirken: tag. Taget er repareret og betalt. Forsikringspengene er indgået.

6) Kontaktperson:
Lis er sygemeldt.

7) Kasserer:
Kvartalsrapport gennemgået, godkendt og derefter underskrevet af formand og kasserer.

8) Sognehuset:
Tilbud på stole og borde: Karin og Lis har afleveret tilbud på borde og stole. Projektet bliver sat i
bero, da det ikke kan regnes med tilladelse fra Provstiet p.t. Økonomi for projektet tages op ved budgetlægningsmøde d. 24. maj.

9) Medarbejderrepr.: intet

10) Præsten:
Fælles sogneaftner: Caspar kontakter Toftlund
Konfirmationen gik godt.
Stor koncert i kirken i februar 2017

11) Kaffe 15 min

12) Aktivitetsgrp.: Holder møde d. 18. maj

13) Kalender:

MR-møder indtil 1. sønd. I Advent: 4.8, 8.9, 4.10, 17.11,
julefrokost 2.12

Gennemgang af kalender

Medarbejderudflugt tages med på næste MR-møde

14) Næste Menighedsrådsmøde: 9. juni

16) Eventuelt: intet