Referat af menighedsrådsmøde 13. december 2016

Tilstede: Bente Brodersen, Wolfgang Eggert, Hans Lorentsen, Jens Erik Sommerlund, Inge Pedersen, Caspar Gregers Jensen (ref.).


1. BB indleder.
2. Dagsorden godkendt
3. Stiftårbog uddelt, suppleringsvalg diskuteres. Der er fundet mulige medlemmer, vi forhører os nærmere om regler etc.
4. WE forhører sig om afsluttede og uafsluttede opgaver etc. Han henvender sig til Knud Thorup re. Yderligere information.
5. Inge orienterer. Der bliver stilling ledig ved udgangen af januar, men vi søger ny medarbejder pr. 1. Marts, Vi forlænger Ulla som vikar til der er ansat en ny medarbejder .
6. HL orienterer om økonomi, møder, kilometerpenge, indkaldelse til orienteringsmøde på stiftet(21. feb.), kursusdag i Sædden (28. jan.). Vi vil gerne have, at Kassereren har et Dankort.
7. Der er bøvl med lamperne til oplysning af kirken. JES køber nye, mere strømbesparende lamper.
8. CGJ orienterer om indsamlingslisten - den godkendes. Orientering om kirkekaffe og redaktionsudvalg (cfr. Pkt. 10).
9. Evt.