Referat af Menighedsrådsmøde d. 13. marts 2018

Til stede            : Bente Brodersen, Wolfgang Eggert, Per Gruelund Sørensen, Hans Oskar Lorentzen, Rita Wiborg Jessen, Inger Pedersen, Connie Wittenkamp

Fraværende    : Caspar Gregers Jensen

Indledning:

 1. Indledning ved Hans, som tager brød med.
 2. Godkendelse af dagsorden og tidligere referat.

Referatet underskrives først efter evt. rettelser er påført referatet.

Orientering og evt. beslutning.

 1. Formanden:

  Indkommen post.

  Ingen post

  Sogneudflugt 2018 – hvor skal vi hen, og hvem står for hvad?

  Sogneudflugten 17. maj 2018 foreslås at gå til Fredericia og omegn. Man kunne evt. besøge Trinitatis kirke, Lyng kirke, Fredericia vold og minibyen med ca. 160 bygninger. Middagen kan evt. indtages på Hejse Kro, der tilbyder dagens middag eller 2-3 retter til en rimelig pris. Bente undersøger til næste møde.   

  Kirkekoncert 2018 (i forbindelse med Agerskov Byfest?)

  Evt. Trine Gadeberg søndagen før byfesten 5/8-18

  Tirsdagscafeen (ang. betaling af kaffe).

  Vi fortsætter uændret og søger Menighedsrådet om et ekstra bidrag. Indkøb af materialer til dekorationer påske/jul købes på konto 55 – medtages ved næste budgetmøde.

  Menighedsmødet d. 3. maj kl. 19.30 – sang og musik.

  Ved det offentlige menighedsrådsmøde fremlægger Trine regnskabet. Der kommer en duo og synger og spiller for og med os.

  Klaver i Sognehuset (skal det stemmes?)

  Klaveret er blevet stemt (pris 900 kr.) men iflg. Organisten sidder der en tangent fast, hvilket formentlig er sket i forbindelse med at børn, konfirmander, festdeltagere har ”hamret” på tangenterne. Drøftelse om hvad vi gør for at få denne uskik til at ophøre. Det giver ingen mening med forbudt skilte over alt. Henstille til folk at klaveret ikke må berøres.

  Nyt klaver MED lås tages med på næste budgetmøde.

  Regler ift. Valgmenigheden, særligt de søndage, hvor menighedsrådet giver kirkekaffe.

  Der er generelt et problem med Valgmenighedens brug af kirken. Der skal min. være 3 timer mellem hver gudstjeneste. Dette overholder Valgmenigheden ikke. Kirkepersonalet er ret utilfredse med deres anvendelse af kirken.

  Drøftes på næste menighedsrådsmøde, evt. udfærdigelse af et regelsæt for anvendelsen.

  Ligeledes er der problemer med udlejen af Sognehuset, da Valgmenigheden lægger beslag på huset under gudstjenester, og der så ikke kan udlejes til private samtidig. Konflikten opstår, fordi Valgmenigheden planlægger over længere tid og dermed blokerer kalenderen, så der dermed ikke kan bookes andre lejemål ind med indtægtstab til følge.

 2. Kirkeværge:

  Status på igangværende arbejde.

  Urneplads:  søges ved konsulenten

 3. Kontaktperson:

  Orientering siden sidst.

  Intet at bemærke udover at der ønskes en sms til kontaktpersonen ved afholdelse af ferie og fridage.

   

 4. Kasserer:

  Orientering.

  Forskellige kontingenter for 2018 – er det noget vi er med i?

  Der er modtaget 3 indbetalingskort over diverse afgifter. Disse er lovpligtige og er afleveret til og betalt af Trine.

 5. Medarbejderrepræsentant:

  Orientering

  Der har været lidt tvivl om flagningen omkring Prins Henriks bisættelse, hvorfor personalet efterlyser officielle flagregler. Vi følger de officielle flagregler samt hvad der ellers måtte blive pålagt fra offentlig side.

  Når der skal indkøbes nye duge, skal der opkræves leje af dem hos IM m.fl., som i øjeblikket bare låner dem.

  Rita har modtaget en opringning fra Tønder kommune omkring lån af Sognehuset til pakning af mad til mindre bemidlede vedr. Stop madspild-kampagnen. Det drejer sig om en enkelt dag nogle timer den 28/3. Dette blev enstemmigt godkendt, da det vedrører vore egne borgere.

  Det har været drøftet, om man skulle ansætte praktikanter på kirkegården. Dette skal man deltage i, såfremt der kommer en relevant forespørgsel. Er uden lønudgifter til praktikanten. Skal ske via Jobcenter.

   

 6. Kaffepause

   

 7. Præsten:

  Ikke tilstede.

 8. Redaktionsudvalg:

  Orientering.

  Der aftales et møde mellem Caspar og Connie inden næste menighedsrådsmøde, så vi får deadlines o.s.v. fastlagt, så vi når at få det hele med i kirkebladet m.m.

 9. Aktivitetsgruppen:

  Orientering.

  Intet at bemærke.

 10. Kalender:

  Gennemgang af kalender.

  Intet at bemærke

 11. Næste Menighedsrådsmøde:

Tirsdag den 24. april 2018 kl. 19.00

 1. Eventuelt

         Bededag – gåtur, medtages på næste møde.

         By Night 9/8-18 – er vi med der?