Referat fra menighedsrådsmøde 4. august 2016 kl. 19.00

Tilstede: Inge-Lise, Lars, Knud, Hans, Inger, Caspar, Jens Erik, Karin

Fraværende:

1) Indledning v/ Hans

2) Dagsorden
godkendt.

Orientering og evt. beslutning

3) Kasserer:
Kvartalsrapport:
Hans gennemgik kvartalsrapporten, som blev godkendt og underskrevet af kasserer og formand.

4) Formanden:
Inge-Lise gennemgik indkommen post
Der bliver sendt brev ud til dem der indtil nu har fået tilsendt Kirkebladet, om de fortsat er interesseret. Inge-Lise tager sig af det.
Hans, Inger og Inge-Lise deltager i Kursus i Ribe vedr. menighedsrådsvalget d. 8. aug.
Annonce til Ugeavisen vedr. info-/opstillings møde om menighedsrådsvalget: Inge-Lise

5) Kirkeværge:

6) Kontaktperson:
Vi har lavet kontrakt med Ulla Petersen, Bedsted som vikar for Lis

7) Sognehuset:
Der er indkøbt måler til Teleslyngen

8) Medarbejderrepr.:

Der er ansat en praktikant Morten Lund på kirkegården indtil 1.okt.16 (Jobprøvning)

9) Præsten:
Vi holder planlægningsmøde om fællessogneaftener den 17.8. kl. 10.00 i Arrild Præstegård.

10) Aktivitetsgrp.:

11) Menighedsrådsvalg:
Vi har drøftet proceduren.

12) Kalender:
11.8.: By Night - Tegnekonkurrence ( Engle ) i sognehuset (Inge-Lise taler med dommere)
Vagterne fordelt: Karin 18.15 – 18.40, Hans 18.40 – 19.30
Lars 19.30 – 20.10, Inge 20.10 – 20.50, Inge-Lise 20.50 – 21.30.
Stilhedsmusik i Kirken med afslutnings andagt kl. 21.30
Sognehuset lukkes kl. 21.30

Gennemgang af kalender:

13.9.: orienterings og opstillingsmøde kl 19.30

Medarbejderudflugt
13) Næste
Menighedsrådsmøde: 8. september m. kirkesyn. Kl. 17

14) Eventuelt: