Referat fra menighedsrådsmøde 8. sept. 2016 med kirkesyn

Tilstede: Inge-Lise, Lars, Hans, Knud, Caspar, Jens-Erik, Karin.
Fraværende: Inger.


1) Indledning v/ Knud.

2) Godkendelse af dagsorden og underskrift af tidligere referat.
Dagsorden godkendt og tidligere referat underskrevet

Orientering og evt. beslutning
3) Formanden:
Indkommen post
-Inge-Lise gennemgik indkommen post.
-Stiftmøde i Hvidding den 6. okt.: deltagere Knud, Hans, Inge-Lise.


Ref. Fællesmøde
Inge-Lise gav referat fra lokalrådets fællesmøde


Formandens PC
-Formanden kan købe PC’en for et symbolsk beløb ved ophør i Menighedsrådet


4) Kirkeværge:
Bevilget budget
Der er bevilliget 40.000 til stenbelægning ved Kapellet (2017)

Der har været syn ved Præstegården: Konstateret småfejl der skal repareres.

Varmen i præstegården: fyret er tjekket og genveks-anlægget tjekkes i uge 40.


Gennemgang af synsrapport fra d.d.


5) Kontaktperson:
Senere lukket møde

6) Kasserer:
Bevilget budget
-Hans orienterede om regnskabsstatus.


7) Sognehuset:
Bevilget budget
-Der er bevilliget penge til ventilation i Sognehuset (2017)


8) Medarbejderrepr.:
Praktikant
-Morten er blevet ansat indtil 1.10.16


9) Præsten:
-Indskrivningsgudstjeneste for konfirmander: torsdag den 15.9.16

10) Aktivitetsgrp.:
-Inge-Lise orienterede fra planlægningsmødet

11) Menighedsrådsvalg:
Planlægning af aftenen:
-Informations og evt. opstillingsmøde den 13. september.
-Gennemgang af proceduren ved informationsmødet og opstillingsmødet ved Inge-Lise

12) Kalender:
Gennemgang af kalender
11.9: Høstgudstjeneste med efterfølgende kaffebord i
sognehuset
28.9: Babysalmesang opstart kl. 10.
29.9: opstart Minikonfirmander
30.9: Høstfest med IM og KFUM og KFUK
10.10: Sangaften arr. KFUM og KFUK
Medarbejderudflugt: 16.9.

13) Næste Menighedsrådsmøde: 4. okt.