Referat fra møde i Agerskov Menighedsråd D. 10.10.2017

Til stede: Bente Brodersen, Wolfgang Eggert, Per Gruelund Sørensen, Jens Erik Sommerlund, Inger Pedersen, Connie Wittenkamp, Caspar Gregers Jensen (ref.) Hans Oscar Lorentsen (kom til pkt. 8)

Fraværende:

Indledning:

1)  Indledning ved Wolfgang der tager brød med. - Nu falmer skoven.

2)  Godkendelse af dagsorden og tidligere referat. Dagsorden godkendt, referat underskrevet

Orientering og evt. beslutning.

3)  Formanden:

Indkommen post. - Tilbud om fotografering til Google StreetView for ca. 2.500 kr. - Vi takker nej.

Regler ang. brugt konfirmationstøj – skal disse gives væk eller lejes ud mod en rens? - Connie har lavet et oplæg som lægges ud på FB. Som udgangspunkt lånes kjolerne ud mod at de leveres renset tilbage, men der kan dog skønnes anderledes i enkeltsager.

Nye regler/priser ved leje af Sognehuset. - priserne på leje af sognehuset hæves for nye lejere pr. 1/1-2018:

Foreninger 200 kr.

Ved kirkelige handlinger: 650 Kr.

Private arrangementer: 1250 kr.

  • Lokalet skal afleveres som modtaget.
  • Alle priser er plus 10kr pr. Person til kaffe.

Nye stole til Sognehuset - Vi har fået 150.000 til nye stole. Per bestiller stole og de lilla stole fra lille sal stilles ned i præstegården.

Revisionsprotokollatet (se vedhæftet pdf-fil i mailen) – drøftes og underskrives. - Vi har behandlet protokollatet. Protokollatets pkt. 6 er diskuteret og behandlet. HOL skal have adgang til at se konti. Protokollatet underskrevet.

Julegaver 2017. - IP og BB tager sig af det.

Julefrokost 2017 - Julefrokost 1/12.

Fordeling af indsamlede midler - Indsamlingslisten præsenteret, kommentarer eller tanker sendes til præsten.

Fordeling af Høstofferet - Der kom 1650 kr ind - hele beløbet gives til KFUMs soldatermission.

Kort evaluering af kirkekoncerten med Kim Sjøgren. - Der var 155 til koncerten, vi er rigtig tilfredse.

4)      Kirkeværge:

Status på igangværende arbejde. - Der er stillet skab op til konfirmationskjoler. Bygningssyn er gennemført.

Belægningssten ved kapel er lavet, der er rettet op på pladsen foran kapellet. - Vi skal huske at alle arbejder skal besluttes i menighedsrådet.

Stråtækker er kontaktet mht. Rygning på præstegård.

Ventilation i sognehus er afsluttet.

Kirkeværge skal med i økonomiudvalget.

5)      Kontaktperson:

Personaletøj til kirketjeneste skal meldes til kontaktperson inden det købes.

6)      Kasserer:

Kasserer er ikke til stede.

7)      Medarbejderrepræsentant:

Forslag om et whiteboard til store sal. - Det er en god ide, vi ser på økonomien.

8)      Kaffepause

9)      Præsten:

Konfirmanderne kører, der er styr på halloween.

10)   Redaktionsudvalg:

Der er deadline 30/10 ting til kirkebladet bedes sendt til cgj senest en uge før.

11)   Aktivitetsgruppen:

Intet nyt.

12)   Kalender:

Intet at bemærke

13)   Næste Menighedsrådsmøde:

7/11 Trine kommer - Der er mødepligt.

14)    Eventuelt:

Julebelysning. Vil MHR. evt. betale for en kæde til et juletræ. - Det vil vi da gerne hvis det har interesse. - Vi tager det med på næste møde.

BB vil gerne have punkterne til MHRmøder en uge inden.