Referat fra møde i Agerskov Menighedsråd d. 12.01.2017

Til stede: Bente Brodersen, Wolfgang Eggert, Hans Oskar Lorentsen, Jens Erik Sommerlund, Inger Petersen. Caspar Gregers Jensen (ref.)
Indledning:
1) Indledning ved.: Indledning ved Inger.
2) Godkendelse af dagsorden og tidligere referat.
Orientering og evt. Beslutning.
3) Formanden:
Indkommen post. - gennemgået
Udfyldningsvalg 2017.
· Lister til udfyldningsvalg – mail er afsendt. - gennemgået.
Rengøring af kirken (valgmenighed). - JES har ordnet
Flytning af reklameskilt – forespørgsel fra Sonja Petersen. - Sonja sendes videre til forpagter.
Kodaafgift (Caféens film). - CGJ undersøger.
Kirkeblad (forskellige aktiviteter – hvem sørger for hvad?). - orientering.
Besøg af Biskoppen. - IP sørger for mad fra Marianne.
Udlejning af sognehus til dagplejerne. - MHR er positive.
Sogneindsamling 12. Marts - Martin A. Hansen vil gerne med opbakning fra MHR. Gudstjeneste på dagen kl. 14.
4) Kirkeværge:
Status på igangværende arbejde. - WE orienterer.
5) Kontaktperson:
IP orienterer.
6) Kasserer:
Trine kommer 22. Feb. og gennemgår regnskab for 2016
7) Medarbejderrepræsentant:
Ingen kommentarer.
8) Kaffepause
9) Præsten:
Orientering.
10) Redaktionsudvalg:
Orientering. CGJ orienterer. Connie Wittencamp er blevet spurgt om hun vil deltage i redaktionsarbejdet.
11) Aktivitetsgruppen:
Erstatning af Inge-lise og Karin i Aktivitetsgruppen (forespørgsel fra Tine). HOL og og WE træder ind.
Økonomi til tirsdagscafeen. - stadig 5.000 pr. Halvår. - må gerne hyre ekstra organist.
12) Kalender:
Gennemgang af kalender.
13) Næste Menighedsrådsmøde:
Rettelse af dato til MR-møde i februar. Mødet er 22. februar.
14) Eventuelt: