Referat fra møde i Agerskov Menighedsråd den 21. februar 2018

Til stede        : Trine Ellemann (regnskabsfører), Bente Brodersen, Rita Wiborg Jessen,  Wolfgang Eggert, Hans Oskar Lorentsen, Inger Pedersen, Connie Wittenkamp, Per Gruelund Sørensen. Jette Czepluch.

Fraværende:

1)  Indledning ved Caspar, som tager brød med til kaffen

2)  Godkendelse af dagsorden og tidligere referat.

Orientering og evt. beslutning.

3)  Kasserer:

Regnskabsfører fremlagde regnskabet for 2017 det går stort set lige op med budgettet.

Regnskabsfører underrettede om hvordan variabel moms er beregnet på Agerskov kirkegård. (vi betaler 54% af momsen i variabel moms).

Regnskabet for Agerskov sogns menighedsråd, CVR 52777518, regnskab 2017, afleveret d. 21-02-2018 19.20 godkendes.

4)  Medarbejderrepræsentant:

Gartner Jette Czepluch orienterer ang. skitse til nye urnepladser på kirkegården på nordsiden af kirken.

Jette Czepluch forlod mødet.  

Kirkegården flytter sten fra nedlagte gravsteder.

De klipper ved diget og retter forkantssten.

Der arbejdes på at få yderligere hjul på kistevogn, så graverne ikke skal bære

5)  Formanden:

Sogneudflugten 2018 - Vi tager på udflugt d. 17. maj . BB foreslår Fredericia. Vi tænker til næste gang.

Provstesyn 1. maj 2018 - WE giver besked til Søren Sørensen, WE, HOL, og CGJ deltager, BB IP og CW sørger for frokost.

Konsulentrunde 9. – 10. april 2018 - PGS og WE søger om konsulent hvis vi vil gå videre med renovation af våbenhuset.

Ny ordning ang. praktikpladser – angår det os? - ikke specielt.

Kirkekoncert Forår/Sommer - Evt. Trine Gadeberg primo juni (14. juni).

Kort resumé af kursus i Esbjerg den 27/1/18 – Connie, Inger og Bente - Det var en rigtig god dag.

Ens tørklæder til voksenkoret - Det er en god ide!

6)  Kirkeværge:

Ventilation - Der er blevet sat op med 2 grader.

Kapeldør - der er blevet kontaktet maler, og det bliver ordnet over sommeren.

Forslag fra kirkegården - forslag om renovation af graverhus. (ca. 32.000)

Forslag om genopretning af dige - pris 350.000 - Skal tages op på provstesyn!

Forslag om omlægning af nordøstlig kirkegård jvfr. Pkt. 4

Forslag om renovation af våbenhus - HOL og WE søger konsulentrunde.

7) Kaffepause

8)  Kontaktperson:

Orientering siden sidst.

Senere lukket møde

9)  Præsten:

Konfirmation - BB, IP og CW sørger for konfirmandtelegrammer d. 27/4.

10)   Redaktionsudvalg:

Intet nyt.

11)   Aktivitetsgruppen:

Intet nyt.

12)   Kalender:

Gennemgang af kalender  

13)   Næste Menighedsrådsmøde:

13. marts. Kl 19.00

14)   Eventuelt:

Tirsdagscafeen mangler penge - vi tager det op på næste møde.

Underholdning til menighedsmødet - Bente forslår en duo der synger og spiller.