Referat fra møde i Agerskov Menighedsråd den 21. november 2018

Til stede: Bente Brodersen, Rita Jessen, Inger Petersen, Hans Oscar Lorentsen, Caspar Gregers Jensen (ref.), Wolfgang Eggert, Per Gruelund Sørensen, Connie Wittenkamp.

Fraværende: Ingen.

1)  Indledning ved Caspar, som tager brød med til kaffen.

2)  Godkendelse af dagsorden og tidligere referat.

Orientering og evt. beslutning.

3)  Formanden:

Indkommen post.

Opstramning - Vi har for mange ups'er - Fælles sogneaften, vi dækkede op til. Dem der inviterer skal tage imod. Husk at aflevere bonner enten i graverhuset eller hos Hans.

Proceduren ved dårlige betalere (gravsteder og Sognehuset) - Kirkegården sender 1. rykker og efter det sender de kopi af rykkeren til regnskabskontoret som sørger for videre procedure. Kirken som sådan er ved at oprette et inddrivelsessystem.

Retningslinjer for betaling af kaffe m.v. i forbindelse med div. aktiviteter. - Det koster som udgangspunkt ikke noget at drikke kaffe til MHRs egne arrangementer.

Folkekirkens nødhjælpsindsamling 2019 - Der er ingen i MHR der er interesserede i at fungere som tovholder for sogneindsamling. Derfor deltager vi ikke næste år.

Connie, Inger og Bente deltog i kursus om Personalepolitik (personalehåndbog). - En personalehåndbog er en god ide, men det er et stort arbejde at få udarbejdet.

Connie, Inger og Bente deltog i Diakonidag i Toftlund den 3. nov. - En interessant dag, men vi har rigtig mange ting i gang.

 

4)  Kirkeværge:

Status på igangværende arbejde:

Kommunen vil gerne lave gydepladser i åen bag præstegården

Status vedr. urnegravsteder. - Urnegravstederne skal have en udtalelse fra stiftets kirkegårdskonsulent inden det kan sendes til provstiet til godkendelse.

Referat fra valgmenighedsmødet den 23/10 - referat gennemgået. Valgmenigheden kunne være interesseret i en projektor - MHR er positive, men det må vente til vi kan få det på budgettet. CGJ checker med regnskabskontoret.

Vedtægter til kirkegården (med hensyn til plænegravsteder) - WE og PGS søger efter vedtægterne.

Præstegården - Det vil koste 1,3 millioner at få skiftet stråtaget.

Kapellet - I øjeblikket har vi ingen tagsten til kapellet.

Sognehuset - alle reparationerne er lavet på sognehuset. Garantier er i orden.

 

5)  Kontaktperson:

Orientering siden sidst - Intet nyt.

 

6)  Kasserer:

Orientering - Økonomien ser fin ud, vi har 15% tilbage til resten af året.

 

7)  Medarbejderrepræsentant:

Orientering - De binder gran på kirkegården.

 

8)  Sognehuset:

Nye vedtægter til Sognehuset (vedr. depositum ved udlejning på 600kr). - CGJ laver udkast til ændring af vedtægterne.

Evt. Mobilpay – så sker betalingen på stedet når nøglen udleveres. - Rita undersøger med Mobilepay.

Ellen ønsker flere klude til gulvvask - Rita sørger for nye klude.

 

9)  Kaffepause

 

10)  Præsten:

Orientering - Intet nyt

 

11)  Redaktionsudvalg:

Orientering - Kirkebladet er på vej.

 

12)  Aktivitetsgruppen:

Orientering - Intet nyt.

 

13)   Kalender:

Gennemgang af kalender.

Fastsættelse af datoer for MR møder i 2019 (inkl. Kirkekaffe) - datoer lagt.

 

14)   Konstituering:

Formand: direkte valg - Bente Brodersen er enstemmigt valgt.

Næstformand: direkte valg - Inger Petersen er enstemmigt valgt.

Kasserer - Hans Oscar Lorentsen er genvalgt.

Kirkeværge - Per Gruelund Sørensen er valgt.

Kontaktperson - Inger Petersen

Sekretær/referent - Caspar Gregers Jensen

Underskriftsberettigede - Inger Petersen og Bente Brodersen

Bygningskyndig - Søren Sørensen.

Repræsentant for præstegårdsudvalg - Hans Oscar Lorentsen.

 

15)   Næste Menighedsrådsmøde: 15/1-2019.

 

16) Eventuelt: Næste fællesmøde (lokalrådet) 5/2-2019.

 

17)   LUKKET MØDE: