Referat fra møde i Agerskov Menighedsråd den 28.marts 2019

Til stede: Bente Brodersen, Wolfgang Eggert, Per Gruelund Sørensen, Ulla Pedersen (suppleant for Rita JEssen), Hans Oskar Lorentsen, Connie Wittenkamp, Caspar Gregers Jensen (ref.)

Fraværende: Rita Wiborg Jessen, Inger Pedersen.

Indledning:

1)      Indledning ved Hans, som har fødselsdagslagkage med.

2)      Godkendelse af dagsorden og tidligere referat.

Orientering og evt. beslutning.

3)      Formanden:

Indkommen post.

Orientering, om Sogneudflugten 2019 - Først til Gråsten Slotskirke, Buffet på Lindegården i Kollund, Besøg på Frøslevlejren (m. kaffe) - Udvalget arbejder videre. Der bliver lavet invitation i Weekenden.

Begyndende budgetplanlægning - Vi begynder at kigge på priser og overveje.

Mail fra lokalhistorisk forening. - Gudstjeneste i forbindelse med genforening 1920. Det vil MHR gerne. Bente svarer lokalhistorisk forening.

Lydanlæg - Der skal skiftes en forstærker

Kirkekoncert 2019 - Vi vil gerne have en koncert 4/8-2019 - BB snakker med Rikke.

Dåbsjubilæum (hvordan  (og hvornår?). - d.21/9 kl. 14.

Kort referat ang. møde i Graverforeningen (Rita, Ulla og Bente deltog) - En rigtig god aften. Fastgøring af løststående gravsten (flere muligheder) - Der skal laves ændring i kirkegårdsvedtægterne, at det er stenhuggerens opgave at sikre stenene fremadrettet. Kirkegården laver en liste med navne og adresser på ejerne af de sten der bør sikres. - Der blev talt om mobning, MHR finder det vigtigt, at tage konflikter i opløbet.

Kort referat fra fællesmøde i Skærbæk (Inger og Bente deltog) - En rigtig god dag med temaet misbrug. Flere talere.

Retningslinjer for udsendinger af regninger

Provstisamråd 24. April - 6 tilmeldte, CGJ har meldt os til.

4)      Kirkeværge:

Status på igangværende arbejde. - Urnekirkegården skal forbi en kirkegårdskonsulent, det koster 1.477 kr.

DEr er bestilt service på udluftning i sognehuset.

Priser ang. Valgmenigheden ( er det på plads?). - Der skal indkaldes til et møde med AVM hvor vi skal fremlægge tallene.

Der skal indkaldes til bygningssyn.

5)      Kontaktperson:

Orientering siden sidst.

Ang. vagttelefon på sognehuset - Vi laver en liste med numre folk kan ringe til.

6)      Kasserer:

Kvartalsrapport kommer efter månedsskifte.

7)      Medarbejderrepræsentant:

Ulla og Rita har været til møde i Silkeborg. Vi skal ikke betale, det gør 3F.

8)      Kaffepause

9)      Sognehuset

Kaffemaskinen - Kaffemaskinen kommer

Mobilpay. - Vi venter på

10)   Præsten:

Der er overvejelser om en fælles 2. pinsedagsgudstjeneste

11)   Redaktionsudvalg:

Intet nyt.

12)   Aktivitetsgruppen:

Ella Duedahl er trådt ind i aktivitetsgruppen.

13)   Kalender: gennemgået

14)   Næste Menighedsrådsmøde: 25/4-2019

15)    Eventuelt:

Gravsten tilhørende Top-slægten. Efterkommer vil gerne have stenene samlet - MHR synes umiddelbart det er en god ide. Men Det skal lige passes sammen med kirkegårdsplanen.